Ankesagen i detaljer

Uhrenholt (Faurskov Gods A/S) nægter naboerne sol og lys

Træer og hegn lukker for sol, lys og udsyn fra lejlighederne

Uhrenholt (Faurskov Gods A/S) i Teglgårdsparken har efter en henvendelse fra Ejerforeningen meddelt, at man ikke agter at regulere skelhegnet mod naboerne i Fænøsund Park nr. 10-12 yderligere. Naboerne er herved påtvunget at leve under urimelige forhold i hele sommerhalvåret, hvor solindfald og udsyn til omgivelserne for mange af beboerne ikke er muligt med en væsentlig forringelse af beboernes boligmiljø og trivsel til følge.

Som et alternativ til det nuværende hegn har Ejerforeningen foreslået ny beplantning med søjleeg. Middelfart Kommune har fundet forslaget i overensstemmelse med de intentioner, der ligger til grund for såvel den tidligere som den nye lokalplan for Teglgårdsparken – men Uhrenholt (Faurskov Gods A/S) har endnu ikke kommenteret forslaget fra Ejerforeningen.

Ud fra den betragtning at dispensationen (deklarationen) ikke er blevet tinglyst, udnytter Uhrenholt situationen i egen favør og lader hånt om naboerne, hvilket er helt urimeligt. Hertil kommer, at det tætte og dominerende hegn tegner et dystert billede, hvor træernes uhæmmede vækst er blevet en styrende faktor for beboernes trivsel, eller mangel på samme, i Fænøsund Park og Teglgårdsparken.

Middelfart Kommune har opfordret Ejerforeningen til at få en dialog med Uhrenholt. Desværre ønsker Uhrenholt (Faurskov Gods A/S) ikke at mødes med Ejerforeningen for at drøfte evt. muligheder for at opnå acceptable og værdige boligforhold – en holdning, der står i skærende kontrast til de tanker og ideer, som Uhrenholt lancerede med at skabe luft og åbenhed mellem træerne, inden byggeprojektet blev frasolgt til Ejendomsselskabet af 30. november 2006 ApS, hvilket arkitekten har oplyst .
Efter afhændelsen af boligprojektet 13.06.2007 – en uge efter dispensationen blev givet – var incitamentet til at komme naboerne i møde pludselig væk!!

Kommunen har i oplægget til den nye lokalplan valgt alene at udpege 4 træer i skelhegnet som bevaringsværdige ifølge lokalplansforslagets kortbilag 6. Set ud fra den betragtning vil der være mulighed for at skabe et acceptabelt og harmonisk hegn til gunst for alle der færdes i Teglgårdsparken – det vil dog under alle omstændigheder være forudsætning, at den tætte underskov fjernes og træerne beskæres og plejes kontinuerligt.

Middelfart Kommune har endvidere i 2017 tilkendegivet overfor Ejerforeningen, at man velvilligt vil se på muligheden af, at hele det eksisterende skelhegn erstattes af ny beplantning med fx søjleeg som tidligere foreslået af Ejerforeningen, såfremt der skulle opstå et aktuelt ønske herom.

Sagens tidslinje

A01 Grunde og byggeprojekt agtes solgt

A02 Uhrenholt sælger grunde og projektmateriale i 2007

A03 Fænøsund Park 10-12 står opført omkring 2008

A04 De fleste af boligerne bliver først solgt i 2015

A05 Beboerne efterlyser boligmiljø og trivsel med solindfald, lys og udsyn

A06 Ingen forståelse fra Uhrenholt (Faurskov Gods  A/S)

A07 Forslag til ændring af eksisterende hegn udarbejdes af Ejerforeningen

A08 Faurskov Gods A/S kommenterer ikke forslaget til ny beplantning

A09 Middelfart Kommune anmodes om hjælp til regulering af hegn

A10 Middelfart Kommune besvarer Ejerforeningens anmodning

A11 Ejerforeningen retter igen henvendelse til Faurskov Gods A/S

A12 Uhrenholt (Faurskov Gods A/S) besvarer Ejerforeningen ultimo 2016

A13 Ejerforeningen kommenterer svaret fra Faurskov Gods A/S

A14 Troen på værdige boligforhold lever stadig

A15 Teknisk udvalg sender forslag til ændring af lokalplan i høring

Sagens bilag

A01 Grunde og byggeprojekt agtes solgt af Uhrenholt

B01 Matr.27ae-27ad-27af – B02 Dispensation ogbyggetilladelseB03 Lokalplan 22.10

Uhrenholt / (Faurskov Gods A/S) agter i 2007 at frasælge 2 grunde – matr. nr. 27ae og 27af – ud af den samlede ejendom, der omfatter: matr. nr. 27ae, 27ad og 27af. I forvejen har Uhrenholt sikret udarbejdelse af projektmateriale til 4 nye etageboliger.
Teknisk Udvalg sagsbehandler og udarbejder en dispensation 6. juni 2007, idet bebyggelsesprocenten nu overskrides. Se også bilag.

Bebyggelsesprocenten vil være væsentligt overskredet, og dispensationen tager nu sigte på at beskrive, hvordan fx beplantningen – med græsplæne og evt. spredte træer – skal etableres på det eksisterende parkareal, så kommende beboere i Fænøsund Park nr. 10-12 sikres acceptable og værdige forhold, der eksempelvis omfatter:

  • Mulighed for solindfald, acceptable dagslysforhold samt en reel chance for udsyn til omgivende park / friarealer (matr. nr. 27ad).
  • Yderligere nævnes det, at beboerne i området skal have adgang til parkområdet – matr. nr. 27ad – hvilket påpeges i byggetilladelsen med ref. til dispensationen.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A02 Grunde + projektmateriale sælges i 2007

B01 Matr.27ae-27ad-27af – B02 Dispensation og byggetilladelseB03 Lokalplan 22.10

Med en dispensation i hånden sælger Faurskov Gods A/S / Uhrenholt nu grundene – matr. nr. 27ae og 27af, ejerlav: Middelfart markjorder – til “Ejendomsselskabet af 30. november 2006 ApS” den 13. juni 2007, som det fremgår af ENDELIGT SKØDE.

Købesummen – hvor beløbet ikke ønskes oplyst – efterlader klart det indtryk, at Faurskov Gods A/S / Uhrenholt næppe har haft mange betænkeligheder ved straks at afhænde de 2 grunde med tilhørende projektmateriale – selvom der stilles krav om regulering af beplantningen på matr. nr. 27ad, som det fremgår af dispensationen.

Arkitekt Frede Nielsens tegnestue har allerede udført væsentlige dele af det samlede projektmateriale som grundlag for opstart af byggeprojektet, der omfatter 4 længehuse.

Ejendomsselskabet starter nu opførelsen af 2 længehuse på matr. nr. 27ae – Fænøsund Park nr. 10-12 og nr. 14-16 – i 2007.
Fænøsund Park nr. 10-12 opføres i nær tilknytning til sælgers eget parkområde – matr. nr. 27ad – hvor der endnu står et højt og tæt hegn, som Faurskov Gods A/S / Uhrenholt er pligtig til at regulere iht. kravene i dispensationen.

Det bestående hegn skal iht. dispensationen fremover ændres til spredt træbevoksning som angivet i lokalplan 22.10.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A03 Fænøsund Park nr. 10-12 står opført i 2008

B04 Oversigtsplan

I 2008 står Fænøsund Park nr. 10-12 klar til ibrugtagning, hvor de pågældende boliger nu bliver udbudt til salg.

Desværre går salget ikke som forventet som følge af den økonomiske krise, hvilket medfører, at ejendomsselskabet beslutter sig for at udleje boligerne.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A04 De fleste af boligerne bliver solgt i 2015

B04 Oversigtsplan

De økonomiske udsigter forbedres i 2015, hvilket skaber grundlag for, at en stor del af boligerne nu bliver solgt hen mod årets slutning.

I forbindelse med salg af boligerne skal der nu oprettes en beboer-repræsenteret ejerforening, hvor denne skal varetage beboernes interesser såvel indadtil som udadtil.

“Ejendomsselskabet af 30. november 2006 ApS”, der har solgt boligerne, tilkendegiver efterfølgende, at selskabet er under afvikling, hvorfor der ikke fremover vil være hjælp at hente for beboerne her.
Den endnu ubebyggede grund – matr. nr. 27af – overdrages til et lokalt pengeinstitut, der så har mulighed for at sælge grunden og hertil hørende projektmateriale på et efterfølgende og mere gunstigt tidspunkt.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A05 Beboerne efterlyser: Boligmiljø og trivsel med solindfald, lys og udsyn

B05 Tilvækst – B06 Fænøsund Park bag hegnet 

Foråret og sommeren i 2016 er på vej, og efter der er kommet løv på træerne, erfarer beboere i Fænøsund Park nr. 10-12 nu, at naboens høje og tætte hegn på matr. nr. 27ad, der står relativ tæt på boligernes altanside mod øst, forhindrer både solindfald, lys og udsyn for beboerne.
Det erfares også, at det sammenvoksede hegn alene holdes beskåret indtil ca. 2m over terræn, hvilket giver forklaringen på, at forholdene er blevet væsentligt forværret siden boligerne stod opførte i 2008.

Beboerne opfordrer nu Ejerforeningen til at rette henvendelse til Faurskov Gods A/S / Uhrenholt , som tidligere havde solgt projektet – Fænøsund Park nr. 10-12 – til “Ejendomsselskabet af 30. november 2006 ApS” umiddelbart før byggeprojektet blev startet op i 2007.

Ejerforeningen erfarer også, at hegnet forlængst skulle have været ændret i overensstemmelse med den af Middelfart Kommune udstedte dispensation, som har dannet grundlag for opførelsen af Fænøsund Park nr. 10-12. Af dispensationen fremgår eksempelvis, hvordan området, med beplantning og evt. spredte træer, skal fremstå på nabogrunden tilhørende Faurskov Gods A/S.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A06 Ingen hjælp fra Faurskov Gods A/S

B07 Bilag-1-4 – B08 Beplantning før og nu

En repræsentant for Grundejerforeningen Teglgårdsparken oplyser efter forespørgsel fra Ejerforeningen, at det er Faurskov Gods / Uhrenholt i Teglgårdsparken, der skal rettes henvendelse til.

Ejerforeningen retter nu en skriftlig henvendelse til Faurskov Gods A/S. Der gøres rede for de problemer, som beboerne har angående manglende solindfald og de helt urimelige lysforhold, som beboerne oplever i sommerhalvåret. Problemerne skyldes netop det høje og tætte hegn på nabogrunden, matr. nr. 27ad.
Ejerforeningen anmoder også Faurskov Gods A/S om at få en dialog om evt. muligheder for regulering af hegnet. Henvendelsen er vedhæftet Bilag: 1-4.

Desværre viser det sig, at Faurskov Gods / Uhrenholt på ingen måde ønsker at imødekomme Ejerforeningens ønsker, så beboerne kan opnå solindfald, lys og udsyn i sommerhalvåret
Faurskov Gods A/S / Uhrenholt oplyser endvidere, at hegnet har stået der, siden der var hospital i Teglgårdsparken, hvorfor man ikke agter at ændre på forholdene.

– En næsten respektløs optræden fra Ejerforeningens side, såfremt der yderligere fremsættes et ønske om dialog med Faurskov Gods A/S / Uhrenholt skal det forstås.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A07 Forslag til ændring af beplantning

B03 Lokalplan 22.10 – B09 Forslag til beplantning – B10 Eksisterende søjlealle

Ejerforeningen fremsender endnu en skrivelse til Faurskov Gods A/S / Uhrenholt, hvori det præciseres, hvilke urimelige forhold som beboerne i Fænøsund Park nr. 10-12 er påtvunget, som følge af, at beboerne er frataget enhver mulighed for solindfald, lys og udsyn i sommerhalvåret.

Med et ønske om at få en dialog med Faurskov Gods A/S / Uhrenholt, medsender Ejerforeningen et forslag til ny beplantning. Forslaget tager udgangspunkt i beplantning med træer tilsvarende den bevaringsværdige søjleallé ved stiarealet mod Fænøsund.
Forslaget er udarbejdet ud fra lokalplanens krav om beplantning i området og under hensyntagen til det samlede helhedsindtryk af området.

Det skal også nævnes, at Ejerforeningen på intet tidspunkt har stillet krav om, at eksisterende træer skal fjernes og erstattes af ny beplantning. En regulering af de bestående træer og hegn vil også være en mulighed.
Desværre har ejerforeningens nabo – Faurskov Gods / Uhrenholt i Teglgårdsparken – aldrig haft lyst eller vilje til at tale med Ejerforeningen om evt. muligheder for regulering og vedligeholdelse af de eksisterende træer og hegn.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside


A08 Ingen kommentarer fra Faurskov Gods A/S

B11 Svar fra Faurskov Gods

De af Ejerforeningen oplyste problemstillinger bliver ikke kommenteret i svaret fra Faurskov Gods A/S / Uhrenholt – tilsvarende gælder det forslaget til ny beplantning på det ubebyggede parkareal på matr. nr. 27ad.

Faurskov Gods / Uhrenholt i Teglgårdsparken oplyser blot, at der tidligere er sendt et svar til Ejerforeningen.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A09 Middelfart Kommune anmodes om hjælp

B02 Dispensation og byggetilladelse – B03 Lokalplan 22.10

Idet Ejerforeningen må konstatere, at der ikke kan hentes hjælp ved Faurskov Gods / Uhrenholt med henblik på at ændre/ beskære hegnet, så beboerne kan opnå solindfald, lys og udsyn, retter Ejerforeningen nu henvendelse til Middelfart Kommune.

Kommunen, der er den ansvarlige myndighed, anmodes om at sikre beplantningen på parkarealet – matr. nr. 27ad – etableret iht. lokalplanens krav, hvilket dispensationen for overskridelse af bebyggelsesprocenten netop har taget udgangspunkt i.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside


A10 Middelfart Kommune svarer Ejerforeningen

B01 Matr.27ae-27ad-27af – B12 Notat fra Ejerforeningen

Kommunen svarer Ejerforeningen 21. november 2016 – citat:

Kommentar:

Af dispensationen, der gives som betingelse for byggetilladelsen, beskrives det nøje, hvordan beplantningen skal etableres på matr. nr. 27 ad, samtidig med at det pointeres, at matriklen på intet tidspunkt vil kunne bebygges. Derfor kan der efter Ejerforeningens opfattelse aldrig være tale om “fremtidige dispositioner” med krav om ændret beplantning, men tværtimod påkrævede foranstaltninger, som nøje er knyttet sammen med byggetilladelsen og dispensationen hertil.

Med Middelfart Kommunes afvisning af sagen, kan Faurskov Gods A/S / Uhrenholt herved fortsætte med at spærre naboerne inde til ugunst for området og mange familier.

Beboerne er desværre blevet svigtet, fordi der ikke har været udvist rettidig handling fra kommunens side, hvilket der naturligvis skal rettes op på.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A11 Henvendelse til Faurskov Gods A/S

B08 Beplantning før og nu

Den 12. december 2016 retter Ejerforeningen igen henvendelse til Faurskov Gods A/S med henblik på at få en dialog om eventuelle muligheder for beskæring/ ændringer af det bestående hegn til gunst for beboerne i Fænøsund Park nr. 10-12. Henvendelsen er vedhæftet bilag: “Beplantning før og nu”.

Ejerforeningen meddeler til Faurskov Gods A/S, at Såfremt Ejerforeningen ikke vil kunne få en dialog angående nævnte hegn, finder Ejerforeningen det nødvendigt, at sagen blandt andet vil blive bragt videre til offentligheden via pressen og underbygget med de dokumenter, som Ejerforeningen er i besiddelse af.

Faurskov Gods/ Uhrenholt i Teglgårdsparken ønsker desværre ikke dialog!

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A12 Faurskov Gods A/S svarer 19. december 2016

B12 Notat fra Ejerforeningen

Kommentar:
Under hele forløbet har Ejerforeningen forgæves forsøgt at få en dialog med Faurskov Gods A/S / Uhrenholt, hvorfor ovennævnte konklusionen næppe kan give anledning til den helt store overraskelse blandt de involverede.
Middelfart Kommune har tidligere opfordret Ejerforeningen til, at situationen bliver løst ved dialog med Faurskov Gods A/S i Teglgårdsparken, men som det fremgår, er det tydeligvis ikke lykkedes.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A13 Ejerforeningens konklusion på svarskrivelse

B08 Beplantning før og nu – B12 Notat fra Ejerforeningen – B14 Indsigelse lokalplan

“Pænt og ordentligt”, siger Faurskov Gods A/S – Nej, det er abnormt og fattigt, når et naboskab ikke kan løftes over et apatisk niveau og “række over hegnet”! – Dog uden det kan undre Ejerforeningen, at Faurskov Gods A/S holder døren lukket, da nævnte på intet tidspunkt har udvist interesse for at åbne op for en dialog med Ejerforeningen.

Adskillige henvendelser fra Ejerforeningen har på intet tidspunkt givet anledning til, at Faurskov Gods A/S har ønsket at kommentere de af Ejerforeningen beskrevne problemstillinger, herunder de skitserede løsningsforslag, som har været vedhæftet som bilag.

Faurskov Gods A/S oplyser nu, at Middelfart Kommune tilsyneladende er igang med at udarbejde en ny lokalplan, “som netop skal bevare den slags beplantning” – Måske er det blot et udtryk for, at Faurskov Gods A/S løbende holdes orienteret om, hvilke planer Middelfart Kommune arbejder med?

Få dage herefter – den 23.12.2016 – oplyser Middelfart Kommune overfor Ejerforeningen, at Grundejerforeningen Teglgårdsparken – hvor ledelsen her er direkte tilknyttet Uhrenholt koncernen ( Faurskov Gods A/S ) – gennem en årrække har haft drøftelser med Middelfart Kommune om en revision af lokalplanen.

– En ny lokalplan? …. Meget passende, at de urimelige gener som nabohegnet helt unødigt påfører beboerne i Fænøsund Park nr. 10-12 er blevet påtalt af Ejerforeningen overfor Middelfart Kommune.
Hidtil har alene de involverede parter – Middelfart Kommune og Grundejerforeningen Teglgårdsparken/ (Faurskov Gods) – haft kendskab til de årelange drøftelser vedr. evt. ændringer af lokalplanen.
Det skal også pointeres, at der indenfor Teglgårdsparken ikke forekommer en tilsvarende lukning med hegn ved øvrige boliger i området!

Hensynet til menneskers trivsel gælder vel også beboere i Teglgårdsparken?

Skulle Faurskov Gods A/S på et efterfølgende tidspunkt fremsætte et ønske om dialog, vil Ejerforeningen alene opfatte dette som en konstruktiv indgangsvinkel, der vil kunne skabe mulighed for etablering af et befordrende naboskab.

Ingen hjælp fra Uhrenholt i Teglgårdsparken

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A14 Troen på værdige boligforhold lever stadig

B02 Dispensation og byggetilladelse – B12 Notat fra Ejerforeningen – B13 Byggefelt 6

Ejerforeningen har stadig troen på, at de hidtil nære samarbejdsrelationer mellem Middelfart Kommune og Faurskov Gods A/S / Uhrenholt i Teglgårdsparken fremad rettet også vil kunne omfatte et samarbejde om at skabe acceptable og værdige forhold for beboerne i Fænøsund Park nr. 10-12.

Efter Ejerforeningens opfattelse vil det være naturligt, at beplantningsforholdene snarest bliver bragt i overensstemmelse med de krav, som fremgår af den udarbejdede dispensation og byggetilladelse. Disse krav har været gældende som grundlag for opførelsen af Fænøsund Park nr. 10-12 siden 2007, og hvilke stadig er gældende.

Ultimo december 2016 er det oplyst overfor Ejerforeningen, at Middelfart Kommune og Grundejerforeningen Teglgårdsparken gennem en årrække har haft drøftelser om en revision af lokalplan 22.10. De væsentligste revisionstemaer har været en øget sikring af træerne og den grønne struktur.
-Hvor er det så liiii..ge hensynet til beboerne kommer ind? …….. Er det før – eller efter hensynet til de hidtil ikke-bevaringsværdige træer og hegn jvf. lokalplan 22.10?

Om fokus primært har været rettet mod det af Faurskov Gods A/S tilhørende ubebyggede område – Byggefelt 6 – for rettidigt at sikre bevaring af træerne her, har Ejerforeningen intet kendskab til – I bekræftende fald har Middelfart Kommune endnu ikke oplyst herom.

– Det lyder både positivt og smukt – og mange nye tilflyttende beboere har naturligvis troen på, at budskabet har potentiale til også at nå frem til den almene borger bag hegnet i Fænøsund Park/ Teglgårdsparken.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside

A15 Teknisk Udvalg sagsbehandler oplæg til ny lokalplan

B15 Oplæg ny lokalplan – B16 Indsigelse lokalplan

Middelfart Kommune tilkendegiver, at Teknisk Udvalg behandler sagen om revideret lokalplan for Teglgårdsparken 4. april 2017 jf. skrivelse punkt 297.

Efterfølgende har Borgmesteren indbudt Ejerforeningen til et møde den 2. maj 2017 for drøftelse af området – Teglgårdsparken/ Fænøsund Park – i relation til den kommende ny lokalplan.

Efter afholdt møde med Borgmesteren var det Ejerforeningens klare opfattelse, at Borgmesteren formåede at skabe en positiv og konstruktiv dialog. Der arbejdes nu videre på at sikre implementering af væsentlige tiltag vedr. friarealer i den kommende lokalplan til gunst for beboerne og området i det hele taget.

Til toppenRetur til tidslinjeRetur til overordnet beskrivelseRetur til forside