Den mørke side – ankesagen

Hegnet hos naboen mod øst lukker af for lysindfald og udsigt fra lejlighederne

På denne side følger en kort beskrivelse af sagen. Hvis du er interesseret i sagens detaljer, kan du se her. 

Hegnet mod øst bliver ikke vedligeholdt af ejeren Faurskov Gods A/S (Uhrenholt A/S). Det eneste vedligehold der er observeret, svinger sig op til en lodret beskæring af det nærmest vildtvoksende hegn. Den manglende vedligeholdelse resulterer i, at hegnet løbende bliver både tættere og højere. Træerne i hegnet breder sig ligeledes ud mod vores ejendom.

Ejerforeningen retter henvendelse til Faurskov Gods A/S

I løbet af 2016 retter Ejerforeningen henvendelse til Faurskov Gods A/S i håbet om en dialog med naboen om en løsning af de miljøproblemer, som vi anser det manglende lysindfald og den begrænsede udsigt for at være. En for os tilfredsstillende løsning skal dog vise sig at have lange udsigter.

Den eneste indrømmelse Faurskov Gods A/S har givet, er en forsigtig beskæring af træernes lavest hængende grene, medens der slet ikke er vedligeholdt yderligere på det underliggende buskads. Den gennemførte forsigtige beskæring af træerne forøgede ikke lysindfaldet og udsynet væsentligt for lejlighederne. Ejerforeningen har i forsøg på at opnå dialog fremsendt forslag til en alternativ spredt allé beplantning, men Faurskov Gods A/S har desværre afslået yderligere dialog med Ejerforeningen om sagen. Ejerforeningen har ikke mulighed for at forelægge sagen for hegnssynet, da plantningen står på naboens ejendom og derfor ikke er et anliggende for hegnssynet.

Historien

Løsningen var som nævnt ikke tilfredsstillende for Ejerforeningen, og bestyrelsen har derfor undersøgt nærmere i det historiske materiale om området og grundlaget for udstykningen til bebyggelse.

Området er en del af parkområdet ved det tidligere psykiatriske hospital i Middelfart. Hospitalet indstillede driften i 1999, hvorefter det blev opdelt og overtaget af forskellige investorer. Området hvor Fænøsund Park 10-12 er beliggende, blev overtaget af Faurskov Gods A/S, som i første instans selv havde planer om at gennemføre boligbyggeri. Man havde således selv fået udarbejdet et projekt, hvori blandt andet indgik opførelsen af Fænøsund Park 10-12. Denne og andre dele af projektet inkluderet projektplanerne for et større millionbeløb blev frasolgt i 2007, således at realiseringen af projektet blev overtaget af et ejendomsselskab.

Af ejendommens byggetilladelse fremgår det blandt andet som en betingelse, at arealet øst for ejendommen skal tilpasset den aktuelle lokalplans bestemmelse om, at områdets beplantning skal anlægges som grønne områder med spredt beplantning af træer, buske og bede.

Middelfart Kommune

Da det som nævnt ikke har været muligt at opnå dialog med Faurskov Gods A/S har bestyrelsen på grundlag af den manglende opfyldelse af byggetilladelsens betingelser bedt Middelfart Kommune om at foranledige betingelsen opfyldt. Det er bestyrelsens opfattelse, at kommunen har misligholdt sine tilsynsforpligtelser ved at give ibrugtagningstilladelse til ejendommen uden at påse, at byggetilladelsens betingelser var blevet overholdt.

Det er kommunens opfattelse, at man ikke på det foreliggende grundlag har hjemmel til at lade sig engagere i sagen. Denne afgørelse har Ejerforeningen i december 2016 anket til Miljø- og natur ankenævnet, hvor sagen ligger i øjeblikket.

Revision af lokalplan

Sideløbende med vores sag har Middelfart Kommune sat et sagsforløb i gang med revision af områdets lokalplan. I forslaget til ændring af lokalplanen indgår en opblødning af den gældende lokalplans bestemmelser om, at området skal lægges ud som plæner med spredt beplantning til at tillade, at der etableres en række træer gående nord-syd netop ud for vores ejendom.

I forbindelse med at forslaget har været i høring, har Ejerforeningen med henvisning til betingelserne i byggetilladelsen for vores ejendom protesteret mod en tæt trærække og i stedet fremsendt vores forslag til en spredt allé beplantning, som vi tidligere har fremsendt til Faurskov Gods A/S.

I den anledning var Ejerforeningen til møde med den tidligere borgmester, hvor det lykkedes os at få indføjet bestemmelser i ændringsforslaget, der tilgodeser at der skal være acceptable lys- og udsynsforhold fra vore lejligheder. Borgmesteren gav endvidere tilsagn om at man afventer resultatet af ankesagen, før man viderefører forslaget om ændring af lokalplanen. Dette tilsagn har den nye borgmester indtil videre overholdt.

Aktuelt

I tilslutning til generalforsamlingen 2020 i Grundejerforeningen Teglgårdsparken er det langt om længe lykkedes for Ejerforeningen at komme i dialog med Uhrenholt/Faurskov Gods.
Ved et møde mellem parterne blev det primo juni måned aftalt, at man fra Uhrenholts side vil foranledige at hegnet ud mod vores facade vil blive kraftigt tilbageskåret, samt at man vil vurdere muligheden for at regulere hegnets højde ind mod egen park og beskæring af træernes underste grene.

Midt i juli måned blev der foretaget en forsigtig tilbageskæring af hegnet på “vores” side. Bestyrelsen har herefter en forventning om, at den lovede kraftige beskæring vil blive foretaget i løbet af vinteren 2020/2021.

Ovenstående er en kort beskrivelse af sagen. Hvis du er interesseret i sagens detaljer, kan du se mere her.