Spærret inde bag hegnet af Middelfart Kommune og Faurskov Gods Teglgårdsparken (Uhrenholt)
Ejerforeningen Fænøsund Park 10-12 -  Nabo til Uhrenholt Holding A/S - Uhrenholt Teglgårdsparken -  Faurskov Gods Teglgårdsparken

Uhrenholt i Teglgårdsparken består af to koncerner: F. Uhrenholt Holding A/S Teglgårdsparken- Faurskov Gods A/S Teglgårdsparken

Holdt indespærret af Uhrenholt i Teglgårdsparken

mobilvenlig

Uhrenholt (Faurskov Gods A/S) i Teglgårdsparken ønsker ikke at regulere skelhegnet mod Fænøsund Park nr. 10-12, 5500 Middelfart. Åbenbart er Uhrenholt af den opfattelse, at det skal dreje sig om en magtdemonstration, selvom resultatet er blevet, at naboerne herved forhindres lys og udsyn til omgivelserne fra nævnte boliger.
Middelfart Kommune har opfordret Ejerforeningen til at at få en dialog med Uhrenholt. Desværre ønsker pågældende ikke at mødes med Ejerforeningen for at drøfte evt. muligheder for opnåelse af acceptable boligforhold. Ejerforeningen kan kun opfatte det som beklageligt og meget fattigt, at det ikke kan lade sig gøre at få en dialog med naboen - Faurskov Gods A/S.
Sagsfremstillingen angående nærværende har reference til efterfølgende pkt.: a01 - a16. Bilag: b01 - b16

Beboerne nægtes sol, lys og udsyn af Uhrenholt

OVERSIGT
link a01
Grunde + byggeprojekt agtes solgt af Uhrenholt
link a02
Uhrenholt sælger grunde + projektmateriale i 2007
link a03
Fænøsund Park nr. 10-12 står opført omkring 2008
link a04
De fleste af boligerne bliver først solgt i 2015
link a05
Beboerne efterlyser: solindfald, lys og udsyn
link a06
Ingen hjælp til Ejerforeningeen fra Faurskov Gods (Uhrenholt)
link a07
Forslag til ændring af eksisterende hegn udarbejdes
link a08
Faurskov Gods kommenterer ikke forslaget til ny beplantning
link a09
Middelfart Kommune anmodes om hjælp til regulering af hegn
link a10
Middelfart Kommune svarer ejerforeningen på henvendelsen
link a11
Ejerforening retter igen henvendelse til Faurskov Gods
link a12
Faurskov Gods (Uhrenholt) svarer Ejerforeningen ultimo 2016
link a13
Ejerforeningens kommenterer svaret fra Faurskov Gods
link a14
Hvad mener du som læser? - Har du gode råd til Ejerforeningen?
link a15
Troen på værdige boligforhold lever stadig
link a16
Teknisk Udvalg sagsbehandler oplæg til ny lokalplan


Bilag til sagsakter: b01 - b16

b01 Grunde 27ae-27af b02 Dispens. og Byggetilladelse
b03 Lokalplan nr. 22.10 b04 Oversigtsplan
b05 Bilag-tilvækst b06 Fænøsund Park bag hegnet
b07 Bilag: 1-4 b08 Beplantning før og nu
b09 Forslag til beplantning b10 Eksist. søjleallé
b11 Svar fra Faurskov Gods b12 Notat fra ejerforeningen
b13 Byggefelt 6 b14 Indsigelse lokalplan
b15 Oplæg - ny lokalplan b16 Brev til byrådet

op
a01 Grunde + byggeprojekt agtes solgt af Uhrenholt

b01 Grunde 27ae-27af b02 Disp. og Byggetill.b03 Lokalp. 22.10

Uhrenholt / (Faurskov Gods A/S) agter i 2007 at frasælge 2 grunde - matr. nr. 27ae og 27af - ud af den samlede ejendom, der omfatter: matr. nr. 27ae, 27ad og 27af. I forvejen er der sikret udarbejdelse af projektmateriale til 4 nye etageboliger.
Teknisk Udvalg sagsbehandler og udarbejder en dispensation 6. juni 2007, idet bebyggelsesprocenten nu overskrides. Se også bilag.

Bebyggelsesprocenten vil være væsentligt overskredet, og dispensationen tager nu sigte på at beskrive, hvordan fx beplantningen - med græsplæne og evt. spredte træer - skal etableres på det eksisterende parkareal, så kommende beboere i Fænøsund Park nr. 10-12 sikres acceptable og værdige forhold, der eksempelvis omfatter:

Krav til Uhrenholt Teglgårdsparken Mulighed for solindfald, acceptable dagslysforhold samt en reel chance for udsyn til omgivende park / friarealer (matr. nr. 27ad).

Krav til Uhrenholt Teglgårdsparken Yderligere nævnes det, at beboerne i området skal have adgang til parkområdet - matr. nr. 27ad - hvilket påpeges i byggetilladelsen med ref. til dispensationen.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a02 Grunde + projekmateriale sælges i 2007

b01 Grunde 27ae-27af - b02 Disp. og Byggetill. - b03 Lokalp. 22.10

Med en dispensation i hånden sælger Faurskov Gods A/S / Uhrenholt nu grundene - matr. nr. 27ae og 27af, ejerlav: Middelfart markjorder - til "Ejendomsselskabet af 30. november 2006 ApS" den 13. juni 2007, som det fremgår af ENDELIGT SKØDE.

Købesummen - hvor beløbet ikke ønskes oplyst - efterlader klart det indtryk, at Faurskov Gods A/S / Uhrenholt næppe har haft mange betænkeligheder ved straks at afhænde de 2 grunde med tilhørende projektmateriale - selvom der stilles krav om regulering af beplantningen på matr. nr. 27ad, som det fremgår af dispensationen.

Arkitekt Frede Nielsens tegnestue har allerede udført væsentlige dele af det samlede projektmateriale som grundlag for opstart af byggeprojektet, der omfatter 4 længehuse.

Ejendomsselskabet starter nu opførelsen af 2 længehuse på matr. nr. 27ae - Fænøsund Park nr. 10-12 og nr. 14-16 - i 2007.
Fænøsund Park nr. 10-12 opføres i nær tilknytning til sælgers eget parkområde - matr. nr. 27ad - hvor der endnu står et højt og tæt hegn, som Faurskov Gods A/S / Uhrenholt er pligtig til at regulere iht. kravene i dispensationen.

Det bestående hegn skal iht. dispensationen fremover ændres til spredt træbevoksning som angivet i lokalplan 22.10.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a03 Fænøsund Park nr. 10-12 står opført i 2008

b04 Oversigtsplan

I 2008 står Fænøsund Park nr. 10-12 klar til ibrugtagning, hvor de pågældende boliger nu bliver udbudt til salg.

Desværre går salget ikke som forventet som følge af den økonomiske krise, hvilket medfører, at ejendomsselskabet beslutter sig for at udleje boligerne.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a04 De fleste af boligerne bliver solgt i 2015

b04 Oversigtsplan

De økonomiske udsigter forbedres i 2015, hvilket skaber grundlag for, at en stor del af boligerne nu bliver solgt hen mod årets slutning.

I forbindelse med salg af boligerne skal der nu oprettes en beboer-repræsenteret ejerforening, hvor denne skal varetage beboernes interesser såvel indadtil som udadtil.

"Ejendomsselskabet af 30. november 2006 ApS", der har solgt boligerne, tilkendegiver efterfølgende, at selskabet er under afvikling, hvorfor der ikke fremover vil være hjælp at hente for beboerne her.
Den endnu ubebyggede grund - matr. nr. 27af - overdrages til et lokalt pengeinstitut, der så har mulighed for at sælge grunden og hertil hørende projektmateriale på et efterfølgende og mere gunstigt tidspunkt.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a05 Beboerne efterlyser: solindfald, lys og udsyn

b05 Bilag-tilvækst - b06 Fænøs. Park bag hegnet - b02 Disp. / Byggetill.

Foråret og sommeren i 2016 er på vej, og efter der er kommet løv på træerne, erfarer beboere i Fænøsund Park nr. 10-12 nu, at naboens høje og tætte hegn på matr. nr. 27ad, der står relativ tæt på boligernes altanside mod øst, forhindrer både solindfald, lys og udsyn for beboerne.
Det erfares også, at det sammenvoksede hegn alene holdes beskåret indtil ca. 2m over terræn, hvilket giver forklaringen på, at forholdene er blevet væsentligt forværret siden boligerne stod opførte i 2008.

Beboerne opfordrer nu ejerforeningen til at rette henvendelse til Faurskov Gods A/S / Uhrenholt , som tidligere havde solgt projektet - Fænøsund Park nr. 10-12 - til "Ejendomsselskabet af 30. november 2006 ApS" umiddelbart før byggeprojektet blev startet op i 2007.

Ejerforeningen erfarer også, at hegnet forlængst skulle have været ændret i overensstemmelse med den af Middelfart Kommune udstedte dispensation, som har dannet grundlag for opførelsen af Fænøsund Park nr. 10-12. Af dispensationen fremgår eksempelvis, hvordan området, med beplantning og evt. spredte træer, skal fremstå på nabogrunden tilhørende Faurskov Gods A/S.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a06 Ingen hjælp fra Faurskov Gods A/S

b07 Bilag: 1-4 - b08 Beplantning før og nu

En repræsentant for Grundejerforeningen Teglgårdsparken oplyser efter forespørgsel fra ejerforeningen, at det er Faurskov Gods / Uhrenholt i Teglgårdsparken, der skal rettes henvendelse til.

Ejerforeningen retter nu en skriftlig henvendelse til Faurskov Gods A/S. Der gøres rede for de problemer, som beboerne har angående manglende solindfald og de helt urimelige lysforhold, som beboerne oplever i sommerhalvåret. Problemerne skyldes netop det høje og tætte hegn på nabogrunden, matr. nr. 27ad.
Ejerforeningen anmoder også Faurskov Gods A/S om at få en dialog om evt. muligheder for regulering af hegnet. Henvendelsen er vedhæftet Bilag: 1-4.

Desværre viser det sig, at Faurskov Gods / Uhrenholt på ingen måde ønsker at imødekomme ejerforeningens ønsker, så beboerne kan opnå solindfald, lys og udsyn i sommerhalvåret
Faurskov Gods A/S / Uhrenholt oplyser endvidere, at hegnet har stået der, siden der var hospital i Teglgårdsparken, hvorfor man ikke agter at ændre på forholdene.

- En næsten respektløs optræden fra ejerforeningens side, såfremt der yderligere fremsættes et ønske om dialog med Faurskov Gods A/S / Uhrenholt.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a07 Forslag til ændring af beplantning

b09 Forslag - beplantning - b03 Lokalplan 22.10 - b10 Eksist. søjleallé

Ejerforeningen fremsender endnu en skrivelse til Faurskov Gods A/S / Uhrenholt, hvori det præciseres, hvilke urimelige forhold som beboerne i Fænøsund Park nr. 10-12 er påtvunget, som følge af, at beboerne er frataget enhver mulighed for solindfald, lys og udsyn i sommerhalvåret.

Med et ønske om at få en dialog med Faurskov Gods A/S / Uhrenholt, medsender ejerforeningen et forslag til ny beplantning. Forslaget tager udgangspunkt i beplantning med træer tilsvarende den bevaringsværdige søjleallé ved stiarealet mod Fænøsund.
Forslaget er udarbejdet ud fra lokalplanens krav om beplantning i området og under hensyntagen til det samlede helhedsindtryk af området.

Det skal også nævnes, at ejerforeningen på intet tidspunkt har stillet krav om, at eksisterende træer skal fjernes og erstattes af ny beplantning. En regulering af de bestående træer og hegn vil også være en mulighed.
Desværre har ejerforenings nabo - Faurskov Gods / Uhrenholt i Teglgårdsparken - aldrig haft lyst og vilje til at tale med ejerforeningen om evt. muligheder for regulering og vedligeholdelse af de eksisterende træer og hegn.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a08 Ingen kommentarer fra Faurskov Gods A/S

b11 Svar fra Faurskov Gods

De af ejerforeningen oplyste problemstillinger bliver ikke kommenteret i svaret fra Faurskov Gods A/S / Uhrenholt - tilsvarende gælder det forslaget til ny beplantning på det ubebyggede parkareal på matr. nr. 27ad.

Faurskov Gods / Uhrenholt i Teglgårdsparken oplyser blot, at der tidligere er sendt et svar til ejerforeningen.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a09 Middelfart Kommune anmodes om hjælp

b03 Lokalplan nr. 22.10 - b02 Dispens. og Byggetill.

Idet ejerforeningen må konstatere, at der ikke kan hentes hjælp ved Faurskov Gods / Uhrenholt med henblik på at ændre/ beskære hegnet, så beboerne kan opnå solindfald, lys og udsyn, retter ejerforeningen nu henvendelse til Middelfart Kommune.

Kommunen, der er den ansvarlige myndighed, anmodes om at sikre beplantningen på parkarealet - matr. nr. 27ad - etableret iht. lokalplanens krav, hvilket dispensationen for overskridelse af bebyggelsesprocenten netop har taget udgangspunkt i.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a10 Middelfart Kommune svarer ejerforeningen

b12 Notat fra ejerforeningen - b01 Grunde 27ae-27af

Kommunen svarer ejerforeningen 21. november 2016 - citat:

Middelfart Kommune og Faurskov Gods A/S nægter beboerne lys og udsyn i Fænøsund Park nr. 10-12, 5500 Middelfart

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a11 Henvendelse til Faurskov Gods A/S

b08 Beplantning før og nu

Den 12. december 2016 retter ejerforeningen igen henvendelse til Faurskov Gods A/S med henblik på at få en dialog om evt. muligheder for beskæring/ ændringer af det bestående hegn til gunst for beboerne i Fænøsund Park nr. 10-12. Henvendelsen er vedhæftet bilag: "Beplantning før og nu"

Ejerforeningen meddeler til Faurskov Gods A/S, at Såfremt ejerforeningen ikke vil kunne få en dialog angående nævnte hegn, finder ejerforeningen det nødvendigt, at sagen bla.a vil blive bragt videre til offentligheden via pressen og underbygget med de dokumenter, som ejerforeningen er i besiddelse af.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken

Faurskov Gods/ Uhrenholt i Teglgårdsparken ønsker ikke dialog


a12 Faurskov Gods A/S svarer 19. december 2016

b12 Notat fra ejerforeningen

Faurskov Gods A/S og Uhrenholt i Teglgårdsparken svarer Ejerforeningen Fænøsund Park 10-12

Middelfart Kommune har tidligere opfordret ejerforeningen til, at situationen bliver løst ved dialog med Faurskov Gods A/S Teglgårdsparken.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a13 Ejerforeningens konklusion på svarskrivelse

b08 Beplantn. før og nu - b12 Notat - ejerfor. - b14 Indsigelse lokalplan

"Pænt og ordentligt", siger Faurskov Gods A/S - Nej, det er abnormt og fattigt, når et naboskab ikke kan løftes over et apatisk niveau og "række over hegnet"! - Dog uden det kan undre ejerforeningen, at Faurskov Gods A/S holder døren lukket, da nævnte på intet tidspunkt har udvist interesse for at åbne op for en dialog med ejerforeningen.

Adskillige henvendelser fra ejerforeningen har på intet tidspunkt givet anledning til, at Faurskov Gods A/S har ønsket at kommentere de af ejerforeningen beskrevne problemstillinger, herunder de skitserede løsningsforslag, som har været vedhæftet som bilag.

Faurskov Gods A/S oplyser nu, at Middelfart Kommune tilsyneladende er igang med at udarbejde en ny lokalplan, "som netop skal bevare den slags beplantning" - Måske er det blot et udtryk for, at Faurskov Gods A/S løbende holdes orienteret om, hvilke planer Middelfart Kommune arbejder med?

Få dage herefter - den 23.12.2016 - oplyser Middelfart Kommune overfor ejerforeningen, at Grundejerforeningen Teglgårdsparken - hvor ledelsen her er direkte tilknyttet Uhrenholt koncernen ( Faurskov Gods A/S ) - gennem en årrække har haft drøftelser med Middelfart Kommune om en revision af lokalplanen.

- En ny lokalplan? .... Meget passende, at de urimelige gener som nabohegnet helt unødigt påfører beboerne i Fænøsund Park nr. 10-12 er blevet påtalt af ejerforeningen overfor Middelfart Kommune.
Hidtil har alene de involverede parter - Middelfart Kommune og Grundejerforeningen Teglgårdsparken/ (Faurskov Gods) - haft kendskab til de årelange drøftelser vedr. evt. ændringer af lokalplanen
Det skal også pointeres, at der indenfor Teglgårdsparken ikke forekommer en tilsvarende lukning med hegn ved øvrige boliger indenfor området!


Hensynet til menneskers trivsel gælder vel endnu  -  også i Teglgårdsparken?

Skulle Faurskov Gods A/S på et efterfølgende tidspunkt fremsætte et ønske om dialog, vil ejerforeningen alene opfatte dette som en konstruktiv indgangsvinkel, der vil kunne skabe mulighed for etablering af et befordrende naboskab.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken

Ingen hjælp fra Uhrenholt i Teglgårdsparken


a14 Hvad mener du? ... har du gode råd?
Hidtil har hverken Faurskov Gods A/S / Uhrenholt i Teglgårdsparken eller Middelfart Kommune kunnet bidrage med hjælp, hvorfor beboerne i Fænøsund Park nr. 10-12 endnu ikke har opnået acceptable og værdige trivselsforhold.
Har du fx forslag til hvad en løsning for beboerne vil kunne være, vil ejerforeningen se frem til at høre fra dig.

Link - Deltag i debatten - Beboerne nægtes lys og udsyn i Fænøsund Park nr. 10-12

Alternativt kan der sendes mail til ejerforeningen - debat(a)faenoesund-park.dk

op
a15 Troen på værdige boligforhold lever stadig

b02 Dispens. og Byggetill. - b13 Byggefelt 6 - b12 Notat fra ejerfor.

Ejerforeningen har stadig troen på, at hidtil nære samarbejdsrelationer mellem Middelfart Kommune og Faurskov Gods A/S / Uhrenholt i Teglgårdsparken fremad rettet også vil kunne omfatte et samarbejde om at skabe acceptable og værdige forhold for beboerne i Fænøsund Park nr. 10-12.

Efter ejerforeningens opfattelse vil det være naturligt, at beplantningsforholdene snarest bliver bragt i overensstemmelse med de krav, som fremgår af den udarbejdede dispensation og byggetilladelse. Disse krav har været gældende som grundlag for opførelsen af Fænøsund Park nr. 10-12 siden 2007, og hvilke stadig er gældende.

Ultimo december 2016 er det oplyst ejerforeningen, at Middelfart Kommune og Grundejerforeningen Teglgårdsparken gennem en årrække har haft drøftelser om en revision af lokalplan 22.10. De væsentligste revisionstemaer har været en øget sikring af træerne og den grønne struktur.
-Hvor er det så liiii..ge hensynet til beboerne kommer ind? ........ Er det før - eller efter hensynet til de hidtil ikke-bevaringsværdige træer og hegn jvf. lokalplan 22.10?

Om fokus primært har været rettet mod det af Faurskov Gods A/S tilhørende ubebyggede område - Byggefelt 6 - for rettidigt at sikre bevaring af træerne her, har ejerforeningen intet kendskab til - I bekræftende fald har Middelfart Kommune endnu ikke oplyst herom.

Middelfart Kommune - Du skal være så velkommen Uhrenholt

- Det lyder både positivt og smukt - og mange nye tilflyttende beboere har naturligvis troen på, at budskabet har potentiale til også at nå frem til den almene borger bag hegnet i Fænøsund Park/ Teglgårdsparken.

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken
a16 Teknisk Udvalg sagsbehandler oplæg til ny lokalplan

b15 Oplæg - ny lokalplan - b16 Brev til byrådet

Middelfart Kommune tilkendegiver, at Teknisk Udvalg behandler sagen om revideret lokalplan for Teglgårdsparken 4. april 2017 jf. skrivelse punkt 297.

Efterfølgende har Borgmesteren indbudt ejerforeningen til et møde den 2. maj 2017 for drøftelse af området - Teglgårdsparken/ Fænøsund Park - i relation til den kommende ny lokalplan.

Efter afholdt møde med Borgmesteren er ejerforeningens klare opfattelse, at Borgmesteren formåede at skabe en positiv og konstruktiv dialog. Der arbejdes nu videre på at sikre implementering af væsentlige tiltag vedr. friarealer i den kommende lokalplan til gunst for beboerne og området i det hele taget.

venlig hilsen - beboerne, Fænøsund Park nr. 10-12

op-pil-uhrenholt i teglgårdsparken

Ejerforeningen - helt i topDMI-Landsudsigten      DR-Nyheder      TV guide      kalender      facebook

TILBAGE

Ejerforeningen Fænøsund Park 10-12
Kvalitetsbevidste beboere
PeakCounter